Obchodní podmínky

Spolek DC

dále jen D.C.

Všeobecné obchodní podmínky, Provozní řád 

Tanečního soustředění Spolku DC.
Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na soustředění. 
Terminologie: soustředění = zotavovací akce = taneční kemp 

GARANCE A COVID-19

Pokud dojde ke zrušení kempu ze strany pořadatele, garantujeme účastníkům náhradní termín nebo vrácení uhrazené částky ve 100% výši.

- 1 -

Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem,
které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem soustředění a objednatelem (zákonným zástupcem) je taneční pobyt dítěte.
Objednatel - zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce),
Provozovatel - Spolek DC, Ke Kříži 281, 26721 Poříčí nad Sázavou, IČO: 22729917, předseda spolku Jaroslav Havelka. 

- 2 -

Účastníkem soustředění se rozumí osoba, jejíž taneční pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na soustředění a cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele.

Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonným zástupcem dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem odeslání on-line přihlášky na webu dancingcrackers.cz. 

- 3 -

Účastník soustředění je povinen dodržovat provozní řád, režim dne a pokyny vedení (nebo lektora) soustředění. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků soustředění. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky soustředění. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů
s účastníkem soustředění si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej ze soustředění a uplatnit příslušný stornovací poplatek (v takovém případě je zákonný zástupce povinen si dítě v místě soustředění převzít do 24 hodin po telefonickém upozornění).

V případě, že tak zákonný zástupce neučiní, odpovídá za škodu tímto způsobenou. Účastník soustředění je povinen šetřit majetek v místě ubytování, bez povolení nesmí vstupovat do cizích pokojů, prostorů, kde jsou nemocní a do provozních prostorů. 

- 4 -

Zákonný zástupce je povinen před nástupem na soustředění seznámit dítě s provozním řádem a to zejména s následujícími body:

a) Pohyb dětí - Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích (nebo lektora) objekt či prostory soustředění, při trénincích a programu, při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích (nebo lektora), nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích (nebo lektora) děti nesmí chodit bez souhlasu na vedoucím (nebo lektorem) určená místa.

b) Soukromí - Děti musí respektovat soukromí - pokoje ostatních, pokoje vedoucích.

c) Pokyny vedoucích - Děti musí respektovat pokyny vedoucích - nástupy, režim dne, noční klid, apod.

d) Hygiena - Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování - záchody, umývárny, kontrola pořádku, pořádek v místě soustředění, mytí rukou, převlékání se, nakládání s mokrými věcmi, apod.

e) Zdraví dítěte - V případě zdravotních problémů musí dítě tento stav neprodleně nahlásit vedoucímu (nebo lektorovi) nebo zdravotnici. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotnice (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotnici. Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotnici, odstraňuje je pouze ona a zajišťuje jejich evidenci.

f) Strava - Děti musí respektovat zákaz jídla čehokoliv mimo podávanou stravu, zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.

g) Alkohol, drogy, kouření - Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

h) Bezpečnost - Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a tyto nástroje používat pouze se souhlasem a pod dohledem. V místě ubytování je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích (nebo lektorů).

i) Základy slušného chování - Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

j) Šikana, násilí - V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (lektor, vedoucí, zdravotnice). 

- 5 -

Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že Spolek DC z pedagogických důvodů nedoporučuje návštěvy na soustředění. Vzhledem k programu nezaručujeme přítomnost dítěte v průběhu neohlášené návštěvy. 

- 6 -

Spolek DC doporučuje, aby účastník soustředění nevozil s sebou mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky), protože Spolek DC nezodpovídá za případné ztráty. 

- 7 -

Podmínkou přijetí zájemce na soustředění je řádně odeslaná on-line přihláška, zaplacení celého soustředění, předání platného potvrzení o bezinfekčnosti dítěte při příjezdu na soustředění, předání platného lékařského posudku (ne staršího 2 roky) při příjezdu
na soustředění, předání kopie průkazu pojištěnce při příjezdu na soustředění a podepsání souhlasu se všeobecnými podmínkami. Souhlas se všeobecnými podmínkami je platný i elektronicky zaškrtnutím "Souhlasu s obchodními podmínkami", který je součástí elektronické přihlášky.

- 8 -

Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými či neúplnými údaji v potvrzení o bezinfekčnosti dítěte ke zdravotnímu ohrožení účastníka soustředění, či kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky. 

- 9 -

Účastník soustředění je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na soustředění. V případě, že nebude mít potřebné vybavení dle seznamu, může vedoucí nezbytně nutné vybavení zakoupit a zákonným zástupcům předat k proplacení. 

- 10 -

Cenové podmínky a způsob úhrady: Spolek DC má právo na zaplacení ceny soustředění k datu uvedeného na vystaveném dokladu. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a Spolek DC může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. 

- 11 -

Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem soustředění od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí písemně doporučeným dopisem na adresu Spolku DC a je stornován ke dni, v němž byl dopis doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na soustředění nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodech 12-14 těchto smluvních podmínek. 

- 12 -

V případě, že dojde ke zrušení účasti ze strany účastníka, je výše stornovacího poplatku:
- při zrušení účasti v době více jak 60 dnů před začátkem: jednorázově 500 Kč
- při zrušení účasti v době od 60 do 31 dnů: 20 % z celkové ceny soustředění
- při zrušení účasti v době od 30 dnů do 14 dnů: 50 % z celkové ceny soustředění
- při zrušení účasti v době od 13 dnů do 7 dnů: 80 % z celkové ceny soustředění
- při zrušení účasti do méně jak 7 dnů: 100 % z celkové ceny soustředění 

GARANCE A COVID-19

Pokud dojde ke zrušení kempu ze strany pořadatele, garantujeme účastníkům náhradní termín nebo vrácení uhrazené částky ve 100% výši.

- 13 -

Spolek DC má právo odečíst stornovací poplatek ze zaplacené ceny. Pokud nebyla cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů. Pokud tak neučiní, bude storno poplatek vymáhán právní cestou, přičemž smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Výše uvedené storno poplatky se vztahují i na zrušení, nenastoupení či ukončení pobytu
z důvodu porušení provozního nebo ubytovacího řádu. 

- 14 -

V případě onemocnění během soustředění, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na soustředění, má účastník nárok na slevu na jiné soustředění pořádané Spolkem DC. Sleva je ve výši poměrné části nákladů pobytu a bude stanovena po vyúčtování celé akce Spolkem DC. 

- 15 -

Přihlášením dítěte na kurz, soustředění nebo jinou akci D.C. souhlasíte s pořizováním fotografií a videonahrávek, na nichž může být dítě (případně i rodič) zachyceno
a následně umístěno na našich webových stránkách, sociálních sítích, letácích
a materiálech. Zákonný zástupce dále souhlasí se zveřejněním jména, příjmení
a věku (datum narození NEzveřejňujeme) a pouze město bydliště účastníka na Seznamu účastníků. Veřejný seznam účastníků je určen ostatním potenciálním zájemcům, aby viděli, jestli jejich kamarádi jedou a nemuseli se každý zvlášť dotazovat.

Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení Dancing Crackers a pro jiné marketingové účely. Více na stránce GDPR. 

- 16 -

Platba výhradně na účet.
Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol.
Pokyny k úhradě obdržíte emailem po přihlášení.
Přihlášení = odeslání e-Přihlášky = odeslání objednávkového formuláře na webu dancingcrackers.cz.

Splatnost: 10 dní od vystavení faktury

Přehled upomínek:
- předupomínka (3 dny před splatností)
- 1. upomínka (1 den po splatnosti)
- 2. upomínka (5 dní po splatnosti)

V případě, kdy faktura nebude uhrazena řádně a včas, bude zákonný zástupce vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím emailu s upozorněním. Pokud po odeslání 1. upomínky nebude faktura uhrazena, bude přistoupeno k 2. upomínce, kde bude zákonný zástupce vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím SMS, e-mailu či písemnou upomínkou. V případě 2. upomínky může D.C. dlužnou částku navýšit o administrativní náklady spojené
s upomínkou ve výši 80 Kč. Po odeslání 2. upomínky už není možné místo na kempu rezervovat., dokud nebude platbu odeslána, dohledána a spárována. 

- 17 -

Zákonný zástupce odesláním on-line přihlášky stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek. 


SPOLEK DC

IČ: 22729917
Sídlo: Ke Kříži 281, 25721 Poříčí nad Sázavou
Není plátce DPH


Vytvořte si webové stránky zdarma!